Kameraövervakningsbestämmelser

Från och med den 25/5 så gäller nedanstående vid kameraövervakning. (från 25/5-1/8 så kan dom inte behandla några tillstånd)

 

- Det är datainspektionen som tar över tillståndsansökningar från länsstyrelsen.

- Man behöver inte göra en anmälan, man måste följa reglerna i dataskyddsförordningen

- Man måste söka tillstånd likt tidigare, se nedan för exempel.

 

Exempel på verksamheter som inte behöver tillstånd eller anmälan efter 25 maj 2018:

banker

butiker

privata parkeringshus

jägare som vill ha åtelkameror

privatpersoner

 

Vilka behöver tillstånd?

Myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse behöver enligt den nya kamerabevakningslagen tillstånd för kamerabevakning, om de kamerabevakar en plats dit allmänheten har tillträde. Uppgifter av allmänt intresse kan till exempel vara privat hälso- och sjukvård, privat skolverksamhet, kollektivtrafik, järnvägstrafik och flygtrafik.

 

Exempel på verksamheter som utför uppgifter av allmänt intresse:

Myndigheter

Privata skolor

Privat hälso- och sjukvård

Kollektivtrafiksbolag

 

Högre krav på att informera

Kraven på att informera de registrerade är mer omfattande än tidigare. Om ni kamerabevakar måste ni sätta upp skyltar eller informera om bevakningen på något annat sätt. Informationen ska innehålla uppgifter om

- vilka ni är som kamerabevakar

- kontaktuppgifter till er

- kontaktuppgifter till ert dataskyddsombud, om ni har ett sådant

 

Dessutom måste det finnas viss annan information, till exempel på en webbsida. Där måste framgå:

- ert ändamål, alltså varför ni kamerabevakar.

- rättslig grund, alltså vilken lag, regel eller vilket avtal som ni stödjer er på för att få kamerabevaka.

- hur länge ni kommer att lagra uppgifterna.

- vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att begära att ni raderar deras uppgifter

- att de registrerade kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal.

 

Även följande måste framgå om det gäller för er:

- Om ni stödjer er på intresseavvägning: vilka intressen ni har beaktat, hur ni har resonerat.

- Om ni är skyldiga att kamerabevaka enligt avtal eller lag.

- Vem som är mottagare av uppgifter, det vill säga om det är någon annan än ni som ska använda det insamlade materialet.

- Om ni kommer att överföra uppgifter till tredje land.

- Om ni kommer att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande

Powered By OpenCart
Asia Pro © 2018